• Pon- Pt: 8.00 - 16.00
  • Nowe Iganie, ul.Siedlecka 10, 08-110 SIEDLCE
  • +48 25 633 65 75

RODO

Klauzula informacyjna w zw. z realizacją obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO wobec klientów, dostawców oraz ich reprezentantów, pełnomocników, pracowników, współpracowników oraz potencjalnych partnerów biznesowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Jastrzębski, z siedzibą w: Nowe Iganie, ul. Siedlecka 10, 08-110 Siedlce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Jastrzębski („Administrator”, „my”) z siedzibą w: Nowe Iganie, ul. Siedlecka 10, 08-110 Siedlce.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami korespondencyjnie pod ww. adresem lub pod adresem e-mail: biuro@autoiganie.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w szczególności:

a) w celu podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, jeżeli jest Pani/Pan jej stroną (dane osób

fizycznych będących klientami, dostawcami, podwykonawcami, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem oraz przechowywaniem dowodów księgowych, a także wynikających z przepisów w szczególności ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, marketingu produktów lub usług własnych Administratora, weryfikacji poprawności i kompletności danych, zapewnienia należytej staranności w procesach biznesowych, utrzymywania bieżących relacji z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje i wykonania z nim umowy

3. W związku ze wskazanymi wyżej celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: identyfikujące Panią/Pana, tj. imię (imiona), nazwisko, NIP, REGON, numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli Pani/Pana dane nie zostały podane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, mogliśmy pobrać je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEiDG).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Okresy przetwarzania mogą wynikać z przepisów prawa (np. 5 lat dla dokumentacji finansowej), z realizacji przez nas uzasadnionych interesów Administratora (np. 3, 6 lat z uwagi na okres przedawnienia określonych roszczeń) lub z realizacji zapisów umownych (np. okresy gwarancyjne).  W przypadku zbiegu okresów przetwarzania z różnych tytułów stosujemy ten okres, który jest dłuższy.

5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa np. urzędom skarbowym,

organom ścigania w sytuacji wystąpienia przez te podmioty z żądaniem udostępnienia danych;

b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe, tj. firmom, osobom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, np. konsultingowe, doradcze, archiwizacyjne, informatyczne, prawnicze, ochrony;

c) naszym partnerom biznesowym (kontrahentom) w związku z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, tj. w szczególności klientom, dostawcom

6. Korzystając z przysługujących Pani/Panu praw zakresie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kierować do nas następujące żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

b) poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są niepoprawne czy niekompletne;

c) może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) usunięcia danych osobowych.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym: w formie profilowania.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia i wykonania

umowy, o ile jest Pani/Pan jej stroną. Ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością realizacji celów, do których są zbierane.